Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB)

30 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan İş Sağlığı Güvenliği Kanunun “İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri” başlıklı 6. Maddesinde;

iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işveren;

Çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirir. Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir. Ancak belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olması hâlinde, tehlike sınıfı ve çalışan sayısı dikkate alınarak, bu hizmetin yerine getirilmesini kendisi üstlenebilir.
 

Hükmü yer almaktadır.
 

6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği kapsamında yer alan tüm işyerlerinde çalışan sayısına bakılmaksızın işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı, diğer sağlık personeli çalıştırılması zorunludur.

İşverenler, uzman, hekim, diğer sağlık personeli çalıştırılmasına ilişkin yükümlülüklerinin tamamını veya bir kısmını, bünyesinde çalıştırdığı personel ile yerine getirebileceği gibi, işletme dışında kurulu Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinden hizmet alarak da yerine getirebilir.

Yasada ayrıca; “Bu Kanun kapsamında alınması gereken sağlık raporları, işyeri sağlık ve güvenlik biriminde veya hizmet alınan ortak sağlık ve güvenlik biriminde görevli olan işyeri hekiminden alınır. “ hükmü yer almaktadır.


HEDEF OSGB bünyesinde barındırdığı, iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi, sağlık personeli ile işyerlerine hizmet vermektedir. Hizmetlerimiz arasında 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunun gerektirdiği tüm gerekliliklerin yerine getirilmesi yer almaktadır. Bunlar arasında;


- İşyeri sağlık birimi oluşturulması,

- İş Güvenliği Uzmanı/Danışmanlığı hizmetleri verilmesi, İşyeri hekimi sağlanması

- İşe girişlerde Sağlık Raporu düzenlenmesi, 

- Periyodik sağlık muayeneleri,

- Tahlil ve tetkik hizmetleri,

- Risk Değerlendirmesi yapılması, Patlamadan korunma Dokümanı, Sağlık Güvenlik Planı Hazırlanması

- Çalışanlar, İSG Kurulu Üyeleri, Çalışan Temsilcisi, Destek Elemanı Eğitimi,

- İSG kurul toplantılarına katılım vb. hizmetler yer almaktadır.

İş Sağlığı Güvenliği Eğitimi

İşyerlerinde iş sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanmasının en önemli unsurlarından birisi de İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerinin yapılmasıdır. Kazaların ve meslek hastalıklarının önlenmesinde iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin vaz geçilemez bir rolü vardır.

6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunun 17. Maddesinde;


(1) İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar. Bu eğitim özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde verilir. Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır.


(2) Çalışan temsilcileri özel olarak eğitilir.


(3) Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenler çalıştırılamaz.


(4) İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe başlamadan önce, söz konusu kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim verilir. Ayrıca, herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi verilir.


(5) Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; yapılacak işlerde karşılaşılacak sağlık ve güvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimatları içeren eğitimin alındığına dair belge olmaksızın, başka işyerlerinden çalışmak üzere gelen çalışanlar işe başlatılamaz.


(6) Geçici iş ilişkisi kurulan işveren, iş sağlığı ve güvenliği risklerine karşı çalışana gerekli eğitimin verilmesini sağlar.


(7) Bu madde kapsamında verilecek eğitimin maliyeti çalışanlara yansıtılamaz. Eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden sayılır. Eğitim sürelerinin haftalık çalışma süresinin üzerinde olması hâlinde, bu süreler fazla sürelerle çalışma veya fazla çalışma olarak değerlendirilir.

İşyerlerinde çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitiminin usul ve esasları " Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik " le düzenlenmiştir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik gereğince de iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerine, yedeklerine de iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitim verilmesi zorunludur.

Yargıtay, birçok kararında işçilerin işçi sağlığı ve güvenliği eğitimine vurgu yapmış, işçilere gerekli eğitimi vermeyen işverenleri sorumlu tutan kararlar vermiştir.

 

Firmamızca verilen Temel Eğitimlerden bazıları

 • Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri
 • İSG Kurul eğitimi
 • Acil Durum Eğitimi
 • Yangın Eğitimi
 • İş Makinaları ve Kaldırma Araçları Operatörlük Eğitim
 • İlkyardım Eğitimi
 • Yüksekte Çalışma Eğitimi

 

HEDEF ORTAK İŞ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ


Medikal Eğitim Mühendislik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi olarak işçilere, kanun ve yönetmelikte öngörülen eğitimlerin verilmesi yanında iş sağlığı güvenliği kurulu üyeleri, yöneticiler, insan kaynakları birimi elemanları, mühendis ve teknik elemanlara da mevzuat ve teknik konularda eğitimler verilmektedir.

İşçi - İşveren İlişkileri Danışmanlığı

Çalışma yaşamını düzenleyen birçok mevzuatın bulunmasına rağmen işçi- işveren ilişkilerinde iş uyuşmazlıkları sürekli olarak yer almaktadır. İşçi – işveren uyuşmazlıklarının barışçı yollarla çözümünün sağlanması, iş barışı açısından da, ekonomik yarar açısından da tercih edilen bir yoldur.
 

Bünyemizde yer alan, emekli iş müfettişleri, iş hukukçuları, SGK Uzmanları ile Bireysel iş hukuku, Toplu iş hukuku, SGK Hukuku, İş Sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkların çözümünde danışmanlık hizmeti vermektedir.

Sağlık Hizmetleri

 • Akciğer Grafisi (Makro)
 • Glukoz
 • El Kültürü
 • CBC (Hemogram)
 • Boğaz Kültürü
 • Burun Kültürü
 • Gaita Parazit
 • Gaita Kültürü
 • Odyometri
 • SFT (Solunum fonksiyon testi)
 
 • Tam Kan (18 Parametre)
 • Tam İdrar Tahlili
 • İdrarda Kurşun
 • Kanda Kurşun
 • Kan Grubu
 • Karaciğer Fonk. Testleri (Sgot Sgpt Alp)
 • HBs Ag Testi
 • Anti Hbs
 • HCV
 • HIV Testi
 • T. Kolesterol
 • Trigliserid
 • Sedimantasyon
 • Üre
 • Kreatin
 • İdrarda Fenol
 • EKG
 • Ağır ve Tehikeli İş Raporu
 • Tetanoz Aşısı
 • Hepatit Aşısı
 • Grip Aşısı

Dokuman Hazırlama

Risk Değerlendirmesi & Risk Analizi

İş kazaları ve meslek hastalıkları sonucu çalışanların sakat kalmaması, hayatlarını kaybetmemesi için işyerlerinde yapılması gereken çalışmaların en başında RİSK DEĞERLENDİRMESİ yapılması gelmektedir. 
 

Uygulamada, Risk Değerlendirmesi kavramı yerine zaman zaman, Risk Analizi, Risk değerlendirmesi- risk analizi kavramları da kullanılmaktadır.

Risk değerlendirmesi proaktif yaklaşımdır, yani, kaza, hastalık meydana gelmeden, önlemlerin gerçekleştirme çalışmasıdır. Risk değerlendirmesi yapıldığında kaza ve hastalıklarla işçilerin zarar görmesi önlendiği gibi, işverenlerin de mali kayıpları önlenir, verimli bir işyeri ortamı sağlanır. Risk değerlendirmesi, işle ilgili faaliyetlerden kaynaklanan ve çalışanlara ve çevreye olabilecek olası zararların en aza indirilmesine yardım eder. Risk değerlendirmesi aynı zamanda işin verimli ve rekabet edebilir olmasına katkı sağlar.

6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu kapsamında olan tüm işyerlerinde, çalışan sayısı ve tehlike sınıfı ayrımı olmaksızın risk değerlendirmesi yapılması zorunludur.


Risk değerlendirmesinin aşamalarını aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz;

Bilgi toplama,

Tehlikelerin belirlenmesi, Tehlikelerden kaynaklanan risklerin değerlendirilmesi, (sonuçların olasılık ve şiddetinin tahmin edilmesi ve kabul edilebilirliğine karar verilmesi)

Riski ortadan kaldırmak ya da azaltmak için önlemlerin planlanması. Değerlendirmenin gözden geçirilmesi.

Risk değerlendirmesinin yazılı hale getirilmesi.


HEDEF Ortak İş Sağlığı İş Güvenliği Medikal Eğitim Mühendislik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bünyesinde barındırdığı, işyeri hekimi, sağlık personeli ve İş Güvenliği Uzmanları ile işyerlerinde tehlike tanımlama risk değerlendirme / risk analizi yapmakta, raporlamakta, iş sağlığı ve güvenliğini sağlamaya yönelik önlemlerin planlanması için gerekli eğitim ve hizmeti vermektedir.

Acil Durum Planı Hazırlama

İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele, ilkyardım veya tahliye gerektiren olaylara  " acil durum " denilmektedir.

Toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal hayatı ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan doğal, teknolojik veya insan kaynaklı olaylara da “afet” denilmektedir.

Can kaybı, yaralanma, yapısal ve yapısal olmayan fiziksel hasarlar, çevresel zararlar ile kurumların faaliyetlerini kısıtlayan, halkla ilişkilerini bozan ve kurumun kapanmasına neden olabilecek planlanmayan, beklenmedik her türlü olay " kurumsal acil durum " u oluşturur. Büyük bir acil durum yaşayan işletmelerin %50'si faaliyetlerine son vermek zorunda kalmaktadır.

İşyerlerinde acil durum planlarının hazırlanması, önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda yapılması gereken çalışmalar ile bu durumların güvenli olarak yönetilmesi ve bu konularda görevlendirilecek çalışanların belirlenmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemek üzere hazırlanan 

” İşyerlerinde Acil Durum Hakkında Yönetmelik “ 18 Haziran 2013 tarih ve 28681 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe konmuştur
 

Yönetmelikte sayılan işveren yükümlülükleri arasında;

-          Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek ve çalışan ile çalışma çevresini etkileyecek acil durumları önceden değerlendirilerek muhtemel acil durumların belirlenmesi,

-          Acil durum planlarının hazırlanması ve tatbikatların yapılmasının sağlanması da

yer almaktadır.

-          Acil durum planı, tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere acil durumların belirlenmesi, bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin alınması, görevlendirilecek kişilerin belirlenmesi, acil durum müdahale ve tahliye yöntemlerinin oluşturulması, dokümantasyon, tatbikat ve acil durum planının yenilenmesi aşamaları izlenerek hazırlanır.

-          Hazırlanan acil durum planının uygulama adımlarının düzenli olarak takip edilebilmesi ve uygulanabilirliğinden emin olmak için işyerlerinde yılda en az bir defa olmak üzere tatbikat yapılır, denetlenir ve gözden geçirilerek gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetler yapılır. Gerçekleştirilen tatbikatın tarihi, görülen eksiklikler ve bu eksiklikler doğrultusunda yapılacak düzenlemeleri içeren tatbikat raporu hazırlanır.

-          Gerçekleştirilen tatbikat neticesinde varsa aksayan yönler ve kazanılan deneyimlere göre acil durum planları gözden geçirilerek gerekli düzeltmeler yapılır.

-          Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanlarındaki işyerlerinde tatbikatlar yönetimin koordinasyonu ile yürütülür.

-          Hazırlanmış olan acil durum planları; tehlike sınıfına göre çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli işyerlerinde sırasıyla en geç iki, dört ve altı yılda bir yenilenir.

İşyerlerinin acil durumlara hazırlıklı olması için, HEDEF ORTAK İŞ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ Medikal Eğitim Mühendislik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nce acil durum planı hazırlanmakta, eğitimler verilmekte, tatbikatlar yapılmaktadır.

Sağlık ve Güvenlik Planı Hazırlama

5 Ekim 2013 tarihli ve 28786 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan " Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği " gereğince; “ Muhtemel risklerin değerlendirilip yapı işi süreci boyunca sağlık ve güvenlik ile ilgili alınacak tedbirlerin, organizasyon yapısının, çalışma yöntemlerinin ve bunlara ilişkin işlerin ne zaman ve kim tarafından yapılması gerektiğinin belirlendiği, aynı yapı sahasında faaliyet gösterecek farklı işverenler, alt işverenler, kendi nam ve hesabına çalışan kişiler ve farklı çalışma ekipleri arasında sağlık ve güvenliğe dair hususların koordinasyonunun sağlanması amacıyla”  yapı alanının tamamından sorumlu işveren veya proje sorumlusu tarafından bir sağlık ve güvenlik planının hazırlanması gerekmektedir.


İşveren veya proje sorumlusu, yapı işine başlamadan önce projenin hazırlık aşamasında, sağlık ve güvenlik planını hazırlar veya hazırlanmasını sağlar.

Yapı işlerinde iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi ve alınacak önlemlerin, işyerinde uygulanacak kuralların belirlenmesi amacıyla hazırlanan plan, iş sağlığı güvenliği önlemlerini kapsamalıdır.

Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği hükümleri gereğince Sağlık ve Güvenlik Planının Sağlık ve Güvenlik Koordinatörünce hazırlanması gerekmektedir.


HEDEF ORTAK İŞ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ Medikal Eğitim Mühendislik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi. bünyesinde barındırdığı, İş Güvenliği Uzmanı olan mühendislerle yapı işyerlerinde Sağlık Güvenlik Planı hazırlanması hizmeti de vermektedir

İş Sağlığı Güvenliği İç Yönergesi

6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunun 22. maddesi gereğince 50 den fazla çalışanın bulunduğu ve 6 aydan fazla süren işlerin yapıldığı işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere iş sağlığı güvenliği kurulu oluşturulması zorunludur. Kurulların oluşturulması, görev, yetki, çalışma biçimi vb hususlar 19 Mart 2013 tarih ve 28532 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan " İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik" de düzenlenmiştir.

Yönetmeliğin 8. maddesinde kurulun görevleri sayılmıştır, bunlar arasında; " İşyerinin niteliğine uygun bir iş sağlığı ve güvenliği iç yönerge taslağı hazırlamak, işverenin veya işveren vekilinin onayına sunmak ve iç yönergenin uygulanmasını izlemek, izleme sonuçlarını rapor haline getirip alınması gereken tedbirleri belirlemek ve kurul gündemine almak" da bulunmaktadır.


Uygulamada, İç Yönerge talimat olarak anlaşılmakta, işyerlerinde hazırlanan yönergelerin çalışanlara verilen talimatlar dizisi olduğunu görmekteyiz. İç Yönerge, talimat olarak anlaşılmamalı, talimatlar yönergenin ekinde yer almalıdır. İç Yönergede yer alacak hususlar, işyerinin niteliğine uygun olması gerekmekle birlikte aşağıda belirtilen hususlara da yer verilmelidir;


Amaç, Sorumlular, Sorumluluklar,

Tehlike Tanımlama, Risk Değerlendirme prosedürüne ilişkin hususlar,

Risk değerlendirmesi sonucu belirlenen risklerin ortadan kaldırılması ya da zararın azaltılması için alınacak önlemlere ilişkin hususlar,

Makina, tezgah, ekipman satın alırken iş sağlığı ve iş güvenliği yönünden izlenecek Prosedür, Makina ve tezgah kullanma - Bakım Talimatların hazırlanması, önlemlerin alınması ve izlemesine ilişkin hususlar,

İş Ekipmanlarının, basınçlı kaplar ve kaldırma araçlarının periyodik kontrollerine ilişkin Hususlar,

Topraklama, Topraklama Kontrolü, Paratoner Kontrolüne İlişkin Hususlar,

İşyerinde yapılması Gereken Ölçümlere İlişkin Hususlar, (Gürültü, toz, gaz vb.),

Malzeme Satın Alma, Depolamaya İlişkin Hususlar,

Araç, İş Makinası vb. Kullanımına İlişkin Hususlar,

Sağlık Raporu, Periyodik Sağlık Muayenelerine İlişkin Hususlar,

İş Sağlığı Güvenliği Eğitimine İlişkin Hususlar,

Bakım onarım çalışmalarında uyulması gereken ve alınması gereken önlemlere ilişkin hususlar,

Kişisel koruyucu donanım (KKD) Kullanılması Gereken İşlerin, Kişilerin Tespiti, KKD Temini, Kullanımına ilişkin hususlar,

Acil durum hazırlığı, acil durumlarda yapılması gereken hususlar vb.

Hedef Ortak İş Sağlığı İiş Güvenliği  

Medikal Eğitim Mühendislik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi işyerlerinde İş sağlığı güvenliği iç yönergesi hazırlamakta, eğitim hizmeti vermektedir

Patlamadan Korunma Dökümanı

30 Nisan 2013 tarih ve 28633 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik gereğince patlayıcı ortam oluşması ihtimali bulunan işyerlerinin işverenleri " patlamadan korunma dokümanı" hazırlayacaklardır. Patlamadan korunma dokümanı, işin başlamasından önce hazırlanacak ve işyerinde, iş ekipmanında veya organizasyonunda önemli değişiklik, genişleme veya tadilat yapıldığında yeniden gözden geçirilerek güncelleştirilecektir.

Dökümanda yer alması gereken hususlar;


a) Patlama riskinin belirlendiği ve değerlendirildiği hususu,

b) Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelikte belirlenen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için alınacak önlemler,

c) İşyerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların sınıflandırılması,

ç) Çalışanların Sağlık Ve Güvenliklerinin Patlayıcı Ortam Risklerinden Korunması İçin Asgari Gerekler, Ekipmanların Ve Koruyucu Sistemlerin Seçiminde Uyulacak Kriterler,

d) Çalışma yerleri ve uyarı cihazları da dahil olmak üzere iş ekipmanının tasarımı, işletilmesi, kontrolü ve bakımının güvenlik kurallarına uygun olarak sağlandığı,

e) İşyerinde kullanılan tüm ekipmanın 25/4/2013 tarihli ve 28628 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğine uygunluğu,

yazılı olarak yer alır.


Hedef Ortak İş Sağlığı İş Güvenliği Medikal Eğitim Mühendislik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi. bünyesinde barındırdığı, İş Güvenliği Uzmanı olan mühendislerle Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlanması ile konuya ilişkin olarak gerekli iş sağlığı güvenliği eğitimi de vermektedir

Sağlık Güvenlik Dökümanı Hazırlama

19 Eylül 2013 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan Maden İşyerlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliği gereğince sondajla maden çıkarılan işlerin yapıldığı işyerleri ile yeraltı ve yerüstü maden işlerinin yapıldığı işyerlerinde Sağlık Güvenlik Dokümanının hazırlanması gerekmektedir.

Sağlık Güvenlik Dokümanında aşağıdaki bilgilerin yer alması gerekmektedir;

1) Çalışanların işyerinde maruz kalabilecekleri psikososyal riskler dahil olmak üzere risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi.

2) Bu Yönetmelik hükümlerini yerine getirmek için alınacak uygun tedbirler ile bu Yönetmelik kapsamında hazırlanması gereken yönergelerin ve planların hazırlanması.

3) Çalışma yerlerinin ve ekipmanın güvenli şekilde düzenlenmesi, kullanılması ve bakımının yapılması.

c) Sağlık ve güvenlik dokümanının işyerinde çalışmaya başlanılmadan önce hazırlanması ve önemli değişiklikler veya ilave yapıldığında ya da işyerinde meydana gelen iş kazası; çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olduğu halde zarara uğratmayan olaylardan sonra gözden geçirilmesi ve ihtiyaç halinde revize edilmesi gerekmektedir.

 

HEDEF ORTAK İŞ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ Medikal Eğitim Mühendislik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi olarak Maden işyerlerinde Sağlık Güvenlik Dokümanı hazırlanmaktadır.

Ortam Ölçümü, Test & Analizler

İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında çalışma ortamındaki kişisel maruziyetlere veya çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlerle ilgili iş hijyeni ölçüm, test ve analizlerin yapılması gerekmektedir.                            

İşveren, işyerinde bulunan, kullanılan veya herhangi bir şekilde işlem gören maddelerin ve çalışma ortam koşullarının tehlikelerinden, zararlı etkilerinden çalışanları korumak zorundadır. Güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla çalışma ortamındaki kişisel maruziyetlere veya çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlere yönelik ölçüm, test, analiz ve değerlendirmeleri, risk değerlendirmesine bağlı olarak yaptırmakla yükümlüdür.

İşyeri ortamının veya işin gereği olarak kişisel maruziyetlerde farklılık oluştuğunda, işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının gerekli görmesi halinde iş hijyeni ölçüm, test ve analizleri tekrarlanır. Çalışma ortamında bulunan, çalışanların sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü fiziksel (gürültü, titreşim, aydınlatma, iyonlaştırıcı olmayan radyasyon, vb.), kimyasal (toz, gaz, buhar vb.) ve biyolojik, (virüs, bakteri, mantar, vb.) etkenlerin nicelik ve nitelik tayininin yapılması hizmetleri HEDEF Ortak İş Sağlığı İş Güvenliği Medikal Eğitim Mühendislik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından yerine getirilmektedir.

Çevresel Ölçümler

 1. Çevresel Gürültü Ölçümü
 2. Çevresel Titreşim Ölçümü
 3. Emisyon Ölçümü

Yönetim Hizmetleri

Çalışma ortamlarında, yapılan iş ve işlemler, kullanılan, üretilen maddeler, çalışanların sağlığının bozulmasına, iş kazalarının meydana gelmesine yol açmaktadır. Sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının oluşturulması için çalışanların ve yöneticilerin sorumlulukları bulunmaktadır.

İnsana yaraşan bu güvenli ortamları sağlayabilmek ancak bu husustaki kuralları yaşam tarzı olarak benimsemekle sağlanabilir.
Çalışanlar için tüm yönleriyle sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulamaması, çalışma hayatının günümüzdeki en önemli sorunlarından biri durumundadır. 
Occupational Health and Safety Assessment Series ifadesinin baş harflerinin bir araya getirilmesi ile kısaltılan ve Britanya Standartları Enstitüsü (BSI) tarafından 1999 yılında yayımlanan OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının oluşturulmasına yardımcı olabilecek, tetkik edilebilir ve uluslararası platformda kabul gören bir standarttır
OHSAS 18001 İş Sağlığı Güvenliği Yönetim sistemi Standardı, tüm sektörlere, faaliyetlere, organizasyonlara uygulanabilen bir araçtır. Bu standart yardımıyla iş sağlığı ve güvenliği risklerinin belirlendiği, analiz edildiği ve önlemlerle asgari seviyeye indirildiği, yasal mevzuata uyumlu, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hedeflerin bulunduğu ve bunların gerçekleştirilmesi için uygulamaların hayata geçirildiği bir yönetim sistemi kurmak mümkündür.
OHSAS 18001'in amaçlarını üç ana başlıkta toplayabiliriz;

1) Çalışanları korumak: Çalışanları işyerinin olumsuz etkilerinden korumak, rahat ve güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlamak iş sağlığı ve güvenliğinin ilk amacıdır.
 

2) Üretim güvenliğini sağlamak: İş kazaları ve meslek hastalıkları sebebiyle oluşabilecek iş gücü ve iş günü kayıplarının en aza indirilmesi, dolayısıyla iş veriminde artışın sağlanmasıyla üretimin (ürün ve/veya hizmet) korunması iş sağlığı ve güvenliğinin amaçlarından biridir.
 

3) İşletme güvenliğini sağlamak: Çalışma ortamlarında alınan tedbirlerle, işletmeyi tehlikeye sokabilecek yangın, patlama, makine arızaları ve devre dışı kalmaların ortadan kaldırılması işletme güvenliğini sağlayacaktır.


OHSAS 18001 İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı, 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu ve kanun çerçevesinde yürürlüğe konulan mevzuatın gerektirdiği yükümlülüklerin sistemli bir şekilde hayata geçirilmesini de kolaylaştıracaktır.


OHSAS 18001 İş Sağlığı Güvenliği Yönetim sistemi standardı, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki gerekliliklerin belirlemesinin yanında, kalite ve çevre standartları ile uyumlu uluslararası bir standart olması nedeniyle,  diğer yönetim sistemlerine rahatlıkla entegre edilebilmektedir.

Kuruluşların ürün ve hizmetlerinin güvenliğinden çok çalışanın sağlığına ve işin güvenliğine yönelik bir standart olan OHSAS 18001, kuruluşların iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal mevzuata uyumlu olduğunu göstermesinin yanında iş yerindeki üretkenliğin ve verimin artırılmasına da katkı sunmaktadır.

OHSAS serisinde OHSAS 18001 ve OHSAS 18002 olmak üzere iki temel standart bulunmaktadır. OHSAS 18001, değerlendirme ve belgelendirme amacıyla kullanılan, spesifikasyonların verildiği standart ike; OHSAS 18002, OHSAS 18001'in uygulama rehberi niteliğindedir.

OHSAS 18001, iş yerinde çalışanlar, müşteriler ve halk için sağlık ve güvenlikle ilgili riskleri azaltmak, ortadan kaldırmak veya en aza indirmek üzere resmi bir prosedür uygulamayı isteyen her kuruluş tarafından benimsenebilir. Genel bir standart olduğundan her boyuttaki, her sektördeki kuruluşun ihtiyaçlarına cevap verebilir.
 

HEDEF Ortak İş Sağlığı İş Güvenliği Medikal Eğitim Mühendislik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi olarak, işyerlerinde OHSAS 18001 İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sisteminin kurulmasında danışmanlık hizmetleri vermekteyiz. Ayrıca OHSAS 18001 İSG Yönetim Sistemi Standardı konusunda temel eğitimler ve iç tetkikçi eğitimleri düzenlemekteyiz.